De herstructurering van de Staatsliedenbuurt. Dit grootschalige project, waar al sinds 2010 over wordt gesproken, krijgt de komende vier jaar gestalte. Na de zomer worden, zo is de planning, de woningen in fase I tegen de vlakte gehaald. ,,Als er daarna wordt gebouwd, treedt er misschien wel een vliegwieleffect op. Dat zagen we ook bij de transformatie van de Oude Uitbreiding West in het Havenkwartier”, aldus Henk Gravesteijn. Het Kompas informeerde bij de directeur-bestuurder van Tablis Wonen naar de stand van zaken.

Er is al het één en ander gaande in de jarenvijftigwijk, die, zo schetste het stedenbouwkundig bureau afgelopen najaar tijdens een bijeenkomst in het Oude Raadhuis, verandert in een typisch Sliedrechts tuindorp. Waar bewoners, gemeenteraadsleden en belangstellenden zich die avond een beeld konden vormen van de groenstructuur, speelvoorzieningen, parkeerplaatsen en de verkeersdoorstroming werden zij nog niet geïnformeerd over het aantal woningen, hoe die eruit zien en de huur- en koopprijs. Tablis weidt hier nog niet over uit. ,,Wat betreft de prijzen is er sprake van een voorgenomen besluit”, legt Gravesteijn uit. ,,Wat we hebben besloten, hebben we voorgelegd aan het bewonerscomité. Hun advies is verwerkt waarna in december alle bewoners een brief hebben gekregen met de indicatieve huurprijzen per woningtype. Als binnenkort de definitieve prijzen zijn bepaald wordt gekeken welke architectonische tekeningen (er is keuze uit meerdere bureaus) het beste in dit (kosten)plaatje passen. ,,Met deze informatie gaan we naar de bewoners die hebben aangegeven dat ze willen blijven. De langstwonenden mogen als eerste kiezen”, aldus Ron van Huuksloot, die het afgelopen halfjaar als medewerker Woonservice exact honderd huisbezoeken heeft gebracht. ,,Er staan in dit deel van de wijk 102 woningen. Twee woningen heb ik niet bezocht omdat de bewoners al waren vertrokken.”

Urgentieverklaring

Zij zijn niet de enige die niet meer woonachtig zijn in de Staatsliedenbuurt. 65 van de 102 huishoudens hebben de wijk verlaten. Gravesteijn: ,,Bewoners wier huis wordt gesloopt vanwege herstructurering worden, als zij in het bezit van Tablis Wonen willen blijven wonen, door ons bemiddeld. Bewoners die niet meer in Sliedrecht willen wonen ontvangen op verzoek een urgentieverklaring. Overal in de Drechtsteden krijgen zij voorrang bij het zoeken naar een woning. Relatief veel bewoners uit fase I (het eerste blok vanaf de Savornin Lohmanlaan, red.) hebben daar gebruik gemaakt en dat is hun goed recht.” Ze hebben ook recht op een tegemoetkoming bij de verhuiskosten. Dat staat vermeld in het sociaal plan waarmee de gemeenteraad het afgelopen jaar akkoord is gegaan. Eind 2014 hadden de fracties al een klap gegeven op de startnotitie. Ze spraken in die vergadering hun vertrouwen uit in een sociale herstructurering. Wel werd gesteld dat bewoners een terugkeergarantie dienen te krijgen en dat, na onder andere te hebben geluisterd naar het bewonerscomité, het aantal betaalbare en goedkope huurwoningen gehandhaafd dient te blijven. 

Terugkeerder

Of dat in de opgeknapte Staatsliedenbuurt of in een andere Sliedrechtse wijk is, maakt niet uit. Van Huuksloot vertelt desgevraagd dat er zeventien potentiële terugkeerders zijn. ,,Vijftien daarvan hebben aangegeven dat ze er honderd procent zeker van zijn dat ze hier weer willen wonen. Dat lijkt weinig (het bewonerscomité bijvoorbeeld had hogere verwachtingen), maar het heeft ons niet verrast. Ik ben sinds 1997 betrokken geweest bij verschillende stadsvernieuwingsprojecten. Meestal lag het percentage terugkeerders op tien-vijftien procent, zo ook hier.” Zij gaan, ruim voordat de sloop begint, een wisselwoning in. ,,Als er woonruimte beschikbaar is, zal dat elders in de wijk zijn en anders in een ander deel van Sliedrecht.” Wie bovengenoemde aantallen heeft opgeslagen, komt op 82 huishoudens uit. De twintig overgebleven huishoudens verhuizen ook definitief. ,,Zij hebben nog geen nieuwe woning gevonden. Als daar behoefte aan is, helpen we ze hiermee”, aldus Van Huuksloot. Er was al geschetst dat er al het één en ander gaande is in de Staatsliedenbuurt. ,,Alle niet meer bewoonde woningen worden tijdelijk overgedragen aan Totaal Leegstandsbeheer. Dat zijn er nu 65 en dat worden er in de loop van dit jaar nog meer. Tot de zomer worden de verlaten woningen verhuurd door dit bedrijf uit Gorinchem, dat ervoor zorgt dat de wijk leefbaar blijft door onder andere de brandgangen te onderhouden. Tijdelijke bewoners zijn contractueel verplicht de boel netjes te houden. Hoeveel dat er zijn? Op dit moment 33. In ruim de helft van de woningen die leeg kwamen te staan, wonen weer mensen.”

‘Toekomstbestendig’

Met de zinsnede ‘elders in de wijk’ (zie de vorige alinea) doelt Van Huuksloot op fase II en III. Gravesteijn: ,,We rollen het project stapsgewijs uit. Van West naar Oost. In februari besluit de gemeenteraad over het sociaal plan voor het middelste deel. Daar zit – de Doctor Kuypersstraat zit precies tussen twee fases in – een stuk sloop-nieuwbouw bij, maar het gaat hoofdzakelijk om renovatie. In de laatste fase – helemaal aan de oostkant – gaat het zelfs uitsluitend om renovatie.” ,,Je kan niet alles renoveren”, is het antwoord van Gravesteijn op de vraag waarom in het eerste deel voor nieuwbouwwoningen is gekozen. Tablis moest dat ook uitleggen aan de bewonerscommité, dat daar teleurgesteld over was en zorgen uitte over de betaalbaarheid van de nieuwe woningen. ,,We hebben bouwkundige en woon- en kostentechnische afwegingen gemaakt”, legt de bestuurder uit. ,,Met een herstructurering beoog je de wijk toekomstbestendig te maken. De woningen in fase I verkeren in een zodanig verouderde staat dat daar bij renovatie heel veel aan zou moeten gebeuren. Als het dan zoveel kost, kun je net zo goed slopen en nieuwbouw plegen. Daar komt bij dat de woningen ouderwets zijn ingedeeld. Onlogisch in deze tijd. Daar moet je ook iets aan doen. Eén plus één maakt twee.” De ‘ouderwetse’ beneden-bovenwoningen, ook wel duplexwoningen genoemd, keren terug. Omdat, zo stelt Gravesteijn, duidelijk is gebleken dat daar behoefte aan is. Hetgeen met name met de lagere huurprijs te maken heeft. Er worden ook appartementen en eengezinswoningen gebouwd waarvan circa een kwart koop in plaats van huur. Voor de hele Staatsliedenbuurt 2.0, die als het goed is in 2020 is verwezenlijkt, gaat het om een percentage van ongeveer dertig procent. Dat betekent mogelijk ook dat er woningen zijn die na renovatie een koopstatus krijgen. Alles is immers nu nog sociale huur.

‘Puzzelstukjes’

Gravesteijn verwacht dat als zo meteen ook in fase II en III de boel in beweging komt de puzzelstukjes op hun plaats gaan vallen. ,,Dat hebben we bij de realisatie van het Havenkwartier gezien. Daar moest het ook even op gang komen en trad een vliegwieleffect op vanaf het moment dat de huizen werden gebouwd. Bewoners in het deel dat nog niet aan de beurt was, zagen iets moois van de grond komen en gingen belangstelling tonen, daarbij gebruikmakend van hun urgentiestatus. Wie weet gebeurt dat in de Staatsliedenbuurt ook. We willen voor elk wat wils creëren en verwachten dat de bouw van sociale koopwoningen (tussen de anderhalf en twee ton, red.) en de omslag van huur naar koop ook voor de huidige bewoners interessant kan zijn.” Wie in een te renoveren woning woont die haar status behoudt, krijgt met een huursprong te maken. ,,Daar staat tegenover dat de energiekosten door alle verbouwingen aanzienlijk lager kunnen uitvallen. Dat hebben we mensen in het uitgebreide voortraject ook voorgehouden. Kijk naar de totale woonlasten, niet alleen naar de huursom.”

Ook in het tweede en derde deel van de wijk worden huisbezoeken gebracht nadat er positief is besloten over het moment van toepassing van het sociaal plan. Wat betreft fase II vindt de politieke besluitvorming al redelijk snel plaats. Op 16 februari om precies te zijn. Staatsliedenbuurt 2.0 bevat 68 woningen minder dan de huidige situatie. Niet op alle plekken waar woningen worden gesloopt (dit gebeurt in de hele wijk) worden woningen teruggebouwd. Er wordt extra ruimte gecreëerd voor groen, parkeren en speeltoestellen.

Bron: het kompas